Algemene voorwaarden

1. OFFERTE EN OVEREENKOMST

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door Studio Steenpaal aangeboden. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden tussen Studio Steenpaal en de opdrachtgever.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Alle prijzen die wij hanteren zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Ook staat de opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens waarop Studio Steenpaal de offerte baseert.

1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er toch mee instemt dat Studio Steenpaal begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Studio Steenpaal pas nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

1.4 Studio Steenpaal kan niet worden gehouden aan te laat geaccepteerde offertes en/of kennelijke verschrijvingen in de offerte.

 

2. DE UITVOERING

2.1 Studio Steenpaal zet zich in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken, waarop akkoord is gegeven door beide partijen.

2.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Studio Steenpaal mogelijk te maken, zoals het tijdig aanleveren van gegevens of materialen, als Studio Steenpaal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen opdracht.

2.3 Een door Studio Steenpaal opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.4 Tenzij anders overeengekomen, is Studio Steenpaal niet verantwoordelijk voor:

  1. Het aanvragen van vergunningen en het regelen van locaties
  2. Het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden.
  3. Het plaatsen van gemaakt materiaal.

2.5 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.6 Klachten over het product worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Studio Steenpaal aangegeven.

 

3. DERDEN

3.1 In overleg met de opdrachtgever kan Studio Steenpaal – als dat nodig is – een derde partij inhuren voor de realisatie van het product. Kosten hiervoor zullen met de klant besproken worden en terugkomen in de factuur.

3.2 Wanneer Studio Steenpaal op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief.

3.3 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Studio Steenpaal, derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.4 Studio Steenpaal is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Studio Steenpaal zijn geïntroduceerd.

 

4. BEELDRECHT

4.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten van de opdracht, behoren toe aan Studio Steenpaal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen.

4.3 Studio Steenpaal heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze te (laten) vermelden of verwijderen.

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Studio Steenpaal tot stand gebrachte resultaten (zoals ontwerpen, concepten, illustraties, foto’s, videomateriaal, animaties) eigendom van Studio Steenpaal.

 

5. GEBRUIK VAN UW PRODUCT

5.1 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.2 Opdrachtgever heeft zonder overleg en schriftelijke bevestiging niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen of op andere wijze te (her)gebruiken dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen.

5.3 Studio Steenpaal heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie en tentoonstellingen e.d.

5.4 De opdrachtgever is na oplevering en goedkeuring van het product zelf verantwoordelijk voor de beveiliging, updates en back-ups van het aangeleverde product.

 

6. PRIJS

6.1 De prijs voor onze goederen/diensten is vermeld op de offerte.

Al onze facturen moeten worden betaald binnen 14 kalenderdagen na ontvangst ervan, behalve als de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Als wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas starten na ontvangst van het voorschot.

In geval van annulering van de opdracht, heeft de opdrachtgever geen recht meer op terugbetaling van de aanbetaling.

6.2 Naast de overeengekomen prijs komen ook de kosten die Studio Steenpaal voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten en kosten voor printwerk in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd.

6.3 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

 

7. OPZEGGING OF ONTBINDING

7.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten aan Studio Steenpaal, of wanneer Studio Steenpaal de overeenkomst ontbindt wegens een gebrek in nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, nog steeds het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden verschuldigd.

 

8. GARANTIES

8.1 Studio Steenpaal garandeert dat het geleverde, voor of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker.

8.2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever Studio Steenpaal of door Studio Steenpaal bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Studio Steenpaal dient in geval van een tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

9.2 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

10. OVERIGE BEPALINGEN

10.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Studio Steenpaal wenst te verstrekken of de opdracht al eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij alle opdrachtnemers, hiervan op de hoogte stellen.

10.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Studio Steenpaal gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij schriftelijke toestemming van Studio Steenpaal.

10.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen.

10.4 Indien een van de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

10.5 Op de overeenkomst tussen Studio Steenpaal en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen.

 

11. VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

Studio Steenpaal is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacyverklaring.